Students' report

Up-to-date report from one of our students!

Piriyasini Chulasuwan
Reporter
Piriyasini Chulasuwan

Nationality: Thailand
Course: Italian Cuisine Professional Chef Training
Period: Apr. 7,2014- May 30,2014
Course: Italian Home Cooking
Period: June 2,2014- June 27,2014

See all reports by this student

Italian Cuisine Professional Chef Training

Italian Home Cooking


 

MACELLO

MACELLO -Meat processing facility-

The knowledge about the food is an asset of a professional chef. By visiting the abattoir, the apprentice chefs can see the real things and get to learn far more beyond the classroom.

Getting to learn the production process of the Meat industry broaden our knowledges and helps us when selecting parts of meats for specific types of dishes.
For example, the chef has to select different parts of stomach to cook Toscana dishes like Trippa and Lampredotto. Trippa is cooked with the 1st stomach and Lampredotto is cooked with the 4th stomach. Selecting the parts correctly gives the correct characters to the dishes.

All animals and meat packages are barcoded and easily be traced back for investigation for any cases.

If you have decided to work with food then knowing the food inside out is a part of the package. Obviously,the more you know about you work makes you shined brighter than others.

 

ความรู้รอบเรื่องอาหารเป็นคุณสมบัติสำคัญของเชฟเก่งๆ การมาดูงานที่โรงฆ่าสัตว์ช่วยให้นักเรียนเชฟได้เห็นขั้นตอนกระบวนการผลิตจากเริ่มต้นจนสุดกระบวนการ และได้เรียนรู้เรื่องอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ของอิตาลี่ ที่มีรายละเอียดอื่นๆอีกมากมาย

กฏหมายด้านอาหารของอิตาลี่เข้มงวดมาก ชนิดที่ว่า เนื้อสัตว์ทุกแพคที่เราหยิบมาในซูเปอร์มาร์เก็ตมีบาร์โค้ดที่สามารถสืบย้อนหลังไปได้ว่าวัวตัวนี้อายุเท่าไหร่ มาจากฟาร์มไหน นำเข้าจากประเทศอะไร บรรจุภัณฑ์ที่ไหน ทุกๆขั้นตอนมีกฏที่เข้มงวดควบคุมเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

เชฟเก่งๆควรรู้ว่าเนื้อส่วนไหนจะเลือกมาทำอาหารจานอะไรได้อร่อยที่สุด เช่น อาหารทัสคานี ทริปป้า กับ แลมเปรด็อทโต้ ใช้กระเพาะวัวคนละส่วนกัน ทริปป้าทำจากกระเพาะส่วนแรก แลมเปรด็อทโต้ใช้กระเพาะส่วนที่สี่
กระเพาะส่วนแรกใช้แรงบดย่อยอาหารมากกว่าจึงมีความหนากว่า กระเพาะที่สี่ที่ใช้ย่อยอาหารที่ผ่านการบดมาแล้วจึงบางและนุ่มนวลกว่า

นี้คือเหตุผลว่าทำไมแลมเปรด็อทโต้เปื่อยเคี้ยวง่ายกว่าทริปป้า
ถ้าตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นเชฟ ก็ควรต้องรู้รอบเรื่องอาหาร เพราะความรู้ในงานของตัวเองอย่างแม่นยำ ช่วยให้ทำงานสนุกและง่ายขึ้น

คนรักในสิ่งที่ตัวเองทำ ก็เหมือนสำเร็จไปกว่าครึ่งทางแล้ว

Leave a Reply